Континуум на лидерството
на Tannenbaum-Schmidt

Континуум на лидерството на Tannenbaum-Schmidt

Някои лидери са силно автократични и предпочитат да диктуват и контролират „от близо“ дневния ред на своите екипите. Други пък са много либерални и изцяло „предават властта” на своите подчинени. Трети са някъде по средата между тези две крайности. Тези различия предполагат наличието на континуум на лидерското поведение, като лидерите могат да избират стила, който да използват. И както ситуационното лидерство твърди – съвпадението между спецификите на ситуацията и използвания лидерски стил до голяма степен определят успеха на един лидер. Именно разнообразието от тези лидерски стилове Робърт Таненбаум и Уорън Шмид обощават в своя континуум на лидерството, който е публикуван за първи път през 1958 г. в Harvard Business Review. Тези различия предполагат наличието на континуум на лидерското поведение, като лидерите могат да избират стила, който да използват.
Бинка Иванова
Бинка Иванова
15 мин.

Какво включва континуума на лидерството на Таненбаум-Шмид?

Моделът на Таненбаум-Шмид откроява седем лидерски стила, които се срещат в целия континуум:

Казва.
Лидерът взема решения и очаква от екипа да ги следва (като екипът участва много слабо във вземането на решения). Този тип стил понякога се използва в началото на съществуването на екипа, преди да е изградено доверие, или при много неопитни членове на екипа. Продължителното използване на този стил може да бъде много разочароващо за членовете на екипа и да разруши доверието, затова лидерите трябва да внимават да използват този стил само, когато е абсолютно необходимо.
Продава.
Лидерът взема решението, но предоставя обосновка. Съгласието на екипа е важно. Въпреки че решението няма да бъде променено, на екипа се позволява да задава въпроси и да чувства, че нуждите му са взети предвид.
Предлага.
Лидерът очертава решението, включва обосновка и пита дали има въпроси. Макар че решението вече е взето, този стил помага на екипа да не се чувства сякаш решението им е наложено. Според Таненбаум и Шмид, тъй като хората имат възможност да обсъдят решението, те чувстват, че са участвали в него и го приемат по-лесно. Това спомага за изграждането на доверие и е добра стратегия, която да използвате, когато се опитвате да разберете на какво е способен екипът сам.
Консултира се.
Лидерът предлага решение и след това приканва към принос и обсъждане, за да се увери, че решението е правилно. Екипът има възможност да влияе върху крайния резултат и да внася промени в решението. Като използва този стил, лидерът признава, че екипът има ценна представа за проблема. Това показва, че той или тя се доверява на членовете на екипа и иска те да участват активно в решаването на проблемите и вземането на решения.
Присъединява се.
Лидерът представя проблема и след това очаква от екипа предложения и варианти за разглеждане. Чрез последвалата дискусия екипът помага на лидера да вземе решение. Така, въпреки че в крайна сметка лидерът взема решението, вземането на решения е процес на много добро сътрудничество, а екипът се чувства ценен и доверен. Този стил често се използва, когато екипът има специфични знания и опит, от които лидерът се нуждае, за да вземе най-доброто решение.
Делегира.
Лидерът очертава проблема, предоставя параметрите и позволява на екипа да намери и вземе окончателно решение. Лидерът остава отговорен за резултата и контролира рисковете, като поставя граници и определя критерии, на които трябва да отговаря крайното решение. За да делегира толкова големи правомощия, лидерът трябва да се довери на екипа и да гарантира, че той разполага с необходимата подкрепа и ресурси, за да вземе стабилно решение.
Абдикира.
Лидерът иска от екипа да дефинира проблема, да разработи варианти и да вземе решение. Екипът е свободен да направи това, което е необходимо за решаване на проблема, като същевременно работи в разумни граници, предвид организационните нужди и цели. Въпреки че нивото на свобода е много високо, лидерът все пак носи отговорност за решението и затова трябва да се увери, че екипът е готов за това ниво на отговорност и самоконтрол.

Включи се в Scrum Master Академията на agify.me, която ще ти помогне да се превърнеш в суперлидер! 🙂

Как да използвам континуума на лидерството на Таненбаум-Шмид?

Седемте лидерски стила на континуума в общи линии съответстват на етапите на развитие на екипа. С нарастването на доверието и компетентността в екипа нараства и степента на свобода, която членовете на екипа искат, така че лидерите могат да се чувстват комфортно да предоставят. Таненбаум и Шмид смятат, че има три ключови елемента, които трябва да се вземат предвид, когато се взема решение за стила, който е най-подходящ за конкретната ситуация:

Членовете на екипа.
Колко независими и опитни са те? Притежават ли необходимата компетентност за нивото на свобода, което обмисляте? Разбират ли целите на екипа и организацията в достатъчна степен, за да вземат добри решения?
Ситуацията.
Разполагаш ли с достатъчно време, за да позволиш на екипа да се включи в процеса на вземане на решения? Работи ли екипът достатъчно добре заедно, за да вземе ефективно решение в разумен срок? Има ли екипът необходимите знания и опит, за да вземе добро решение? Значителни ли са последствията от грешно решение? И подкрепяш ли културата на организацията вземането на решения в екип?
Лидерът.
Вярваш ли в способността на екипа си да постигне резултати? Желаеш ли и можеш ли да поемеш отговорност за решението на екипа? И в състояние ли си да делегираш задачи и решения?

А вие като лидер знаете ли как да управлявате ефективно времето си?

Проверете това с техниката за управление на времето FLY и повиште своята лична ефективност (а с нея ще се повиши и екипната – гарантирам!).

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂