Компас на
решението

Компас на решението

Ефективността, с която вземаме решения е една от отличителните и най-съществени характеристики на Agile екипите. Ето защо е изключително важно да имаме лесен начин, по който да оценяваме (вкл. количествено да измерим) и съответно да подобряваме и усъвършенстваме процеса по вземане на решения. През годините създадох прост инструмент, който да помага на Agile екипите в това начинание. Нарича се Kомпас на решението и включва оценка на четири ключови измерения, определящи ефективността на взетото решение. До сега не ме е „предавал“ и винаги ми е показвал „правилната посока“! 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
15 мин.

Ефективно вземане на решения?

Компасът на решението разглежда ефективността на вземане на решения в контекста на четири измерения. Това са: (1) цената, с която се взема решение (вкл. времето и усилията, които сме вложили в процеса); (2) качеството на взетото решение (вкл. доколко решението страда от когнитивна филтрация, когнитивни изкривявания, логически грешки и т.н.); (3) ангажираност към взетото решение (вкл. моята лична, но и тази на другите, които по някакъв начин са „обвързани“ с решението) и (4) очаквания ефект от решението (вкл. неговата екология и очаквани негативни последици).
Измерение
Оценка от 1 (най-ниско) до 10 (най-високо)
1. Доколко оптимална е цената на взетото решение (напр. времето, което сме отделили; пропуснати ползи; разходи, вложени в процеса на вземане на решение и т.н.)?
2. Доколко високо е качестовото на взетото решение (напр. пълнота; точност от гледна точка на различни когнитивни изкривяване / логически грешки; консистентност; и т.н. )
3. Доколко висока е моята и на другите ангажираност към взетото решение (напр. другите приемат решението; склонни са да допринесат за него; емоционално обвързани са с него и т.н.)
4. Доколко положителен е очакваният ефект от взетото решение (напр. какъв е очакваният резултат от взетото решение; какви са неговите странични ефекти и т.н.)

А какво се случва при колективните решения?

Експериментирал съм с различни формати за фасилитиране на процеса по оценка на взетото решение, когато то е колективно. Споделям форматът, който най-добре е работил за мен през годините:
Стъпка 1: Индивидуални компаси на решението
1. Всеки оценява индивидуално от 1 до 10 измеренията за ефективно вземане на решения и създава своя компас на взетото решение. Съответно пресмята и своята финална оценка.
Стъпка 2: Дискусия
Всеки споделя своята финална оценка и след това фокуса се поставя върху най-ниската и най-високата оценка. Те следва да се дискутират и аргументират.
Стъпка 3: Консенсус
Стъпка 1 и Стъпка 2 се повтарят, докато всички не се съгласят с обща финална оценка за ефективността на процеса по вземане на решения.
Стъпка 4: Последващи действия
Идентифицират се действия, които евентуално биха могли да подобрят финалната оценка.

Искате да осигурите подобна „ефективност“ за всяко решение, което взимате и като екип?

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂