Запишете се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 06-07.06.2022.
Функционално
домино

Функционално домино

Много често, когато помагам с транформация към Agile / Scrum на една организация, въпросът „Кой в коя роля ще влезе“ е изключително актуален. Още по-често този въпрос ми се задава по време на моите сертивициращи обучения по Scrum. Дали Project Manager-ът да бъде Product Owner или Scrum Master; Team Lead-рът да е Scrum Master или да остане Developer и т.н.? Създадох функционалното домино (The Occupation Domino), за да улесня решаването на този проблем. По-долу ще намериш инструмент, с който ще си отговриш на въпроса „Коя роля в Agile / Scrum е най-подходяща за мен?“. E, остана ли изненадан? 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.

5-те основни функции

Опитът ми през годините с много и най-различни екипи е показал, че съществуват 5 основни типа дейности (които наричам „функции“) в една организация. Чрез тях (и по-конретно чрез тяхна комбинация) вигани успявам да опиша всяка една роля и позиция до сега. По-долу ще видиш кои са тези функции и какъв „тип работа“ най-често включват те.

Управление на хора

 • Управление на представянето (вкл. идентифициране, оценяване, развиване и подобряване на представянето на служителите в организацията).
 • Обучение и развитие на служителите (вкл. коучинг и менторстване).
 • Подбор, задържане и освобождаване на служителите.
 • Управление на мотивацията и ангажираността на служителите.
 • Осигуряване на дисциплина на служителите (вкл. спазване на етичния кодекс на организацията, следване на организационните политики и т.н.).
 • Управление на междуличностните взаимоотношения и конфликти между служителите.
 • Грижа за работната среда (вкл. наличието на шум, добро осветление и т.н.).

Управление на процеси

 • Управление на работния поток (вкл. дефинирането/дизайна, контрола на изпълянението, ревизирането и актуализирането на различни работни потоци в организацията).
 • Дефинирането на процеси, процедури, практики, политики, стандарти, протоколи, които да се следват от служителите.
 • Дефинирането на роли и отговорности на служителите.
 • Планиране и дефиниране на графици за изпълнение на поети ангажименти (вкл. управление на ресурсите).
 • Управление на изпълнението (или т.нар. мониторинг и контрол на изпълняваните задачи).
 • Управление на информационните потоци в организацията.
 • Управление на промяната.
 • Управление на риска.

Управление на продукти и услуги

 • Управление на портфолиото от продукти и услуги на организацията.
 • Управление на жизнения цикъл на продукта / услугата.
 • Продажби.
 • Маркетиране на продукта / услугата.
 • Управление на клиентите (вкл. грижа за степента на тяхната удовлетвореност, лоялност и т.н.).
 • Управление на вендорите.
 • Управление на изискванията и версиите.
 • Управление на конфигурациите.
 • Управление на иновациите.
 • Управление на качеството.

Управление на организацията

 • Стратегическо управление на организацията (вкл. дефиниране на визия, мисия, дългосрочни цели и стратегии за тяхното изпълнение).
 • Корпоративно управление (вкл. определяне на организационната / властова структура, корпоративна социална отговорност и т.н.).
 • Управление на финансите.
 • Управление на администрацията.
 • Управление на всички заинтересованите страни (вкл. кредитори, инвеститори, собственици и т.н.).
 • Предприемачество.
 • Управление на организационната култура (вкл. дефиниране на организационните ценности, вярвания, убеждения и т.н.).

Управление на технологиите

 • Дефиниране на технологичен план за развитие на организацията (вкл. дефиниране на технологичния стек, които ще се използва).
 • Архитектура, анализ и дизайн на създаваните продукти / услуги.
 • Създаване и подобряване на продуктите / услугите.
 • Проверка на качеството на продуктите / услугите.
 • Интеграция и пускане на версии.
 • Поддръжка на продуктите / услугите.
 • Управление и администриране на използваната инфраструктура.
 • Дефинирането на технически стандарти, добри практики и техники, сертифициране и т.н..
 • Осигуряването на технитечески обучения и консултации.

Функционалното домино

Функционалното домино визуализира разпределението на времето, прекарано от даден човек по функциите, описани по-горе. Всяка точка отразява 10% от общото време, с което разполагаме. Ето ви пример:
хора
процес
продукт
орган.
техн.
От примера по-горе се вижда, че човекът (или позицията / ролята, която функционалното димино отразява) отделя 70% от времето си за управление на процесите, по 10% за управление на хората, продукта и организацията, и никакво време за неща, свързани с технологии. Подобно функционално димоно чудесно би могло да отрази ролята на класическия Project Manager (въпреки че това може значително да варира между различните теоритични рамки, както и на практика, в отделните ораганизации).

Какво е твоето функционално домино?

По-долу дефинирай начина, по който би желал да разпределиш времето си между отделните функции. И ще научиш коя роля в Scrum e най-близка до твоите лични предпочитания за работа! 🙂

А чудили ли сте се как да оцените тези роли?

Ето ви един примерен списък с ключови индикатори на представянето за всяка една от ролите в Scrum. При това изпитани! 🙂

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂