Техника за прогнозиране Змей

Техника за прогнозиране Змей

През годините, с различни Agile екипи сме експериментирали с какви ли не техники за прогнозиране. Не толкова водени от нуждата, а по-скоро от желанието си да опитаме нещо различно, понякога правихме „магически“ комбинации от съставките на различни техники. С времето една такава комбинация се открои като „работеща“ и се превърна в нов начин за прогнозиране, който започнахме да използваме все по-често и по-често. Нарекохме я Техника за прогнозиране Змей. Защо точно така? Защото, както в славянската митология, и тук героят (а именно Agile екипът) се бори с триглава змия. И съответно, колкото по-силни са нейните три глави, в случая Сложнноста, Уникалността и Неяснотата на поставената задача, токова по-трудна е „битката по прогнозиране“. Но битката не е обречена – няма да се дадем без бой! 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Трите глави на Змея?

Това, което установих с времето е, че за да направим по-точна прогноза на дадена задача, ние трябва да оценим поне три основни нейни характеристики, а именно: сложност, уникалност и неяснота. Ето какво включват те:
Сложност.
 • Kолко трудна е самата задача за решаване (напр. тук могат да се вземат предвид неща като data complexity, data flow complexity, decisional / branching complexity и др.)?
 • Kакви съществуващи функционалности ще бъдат засегнати (т.е. оценка на въздействието)?
 • Какви нефункционални изисквания трябва да бъдат покрити?
 • Какъв е текущия технически дълг / technical debt (вкл. страдаме ли от feature creep и code bloat)?
Уникалност.
 • Правили ли сме нещо подобно преди или ще е нужно творчество / иновативност / решаване на проблеми?
 • Ще се създава ли ново знание (напр. нужни ли са нови компетенции за решаването на тази задача)?
 • Има ли голям натиск от страна на клиента, бизнеса, ръководството или друг вид социален натиск върху изпълнението на задачата?
 • Каква е очакваната динамика по време на изпълнението на задачата (вкл. прекъсвания, смяна на задачи, прехвърляне на задачи, нужда от комуникация и др.)?
 • Съществува ли някакъв тип зависимост (напр. с външни страни, с други екипи и т.н.)?
 • Какви са очакваните проблеми / пречки при изпълнението на задачата (напр. проблеми с използваната инфраструктура, работните среди и т.н.)?
Неяснота
 • Пълни ли са изискванията (или обхванати ли са всички аспекти от разработваната функционалност)?
 • Коректни ли са изискванията (или адресират ли реална бизнес нужда)?
 • Еднозначни ли са изискванията (или дефинирани ли са по начин, който не позволява интерпретации)?
 • Консистентни ли са изискванията (или в синхрон ли са с вече съществуващите функционалности или други изисквания, които бихме могли да имаме)?
 • Можем ли лесно да тестваме (валидираме и верифицираме) разработената в последствие функционалност?

Такса Змей?

В легендите Змеят често изисква такса от селцата под формата на злато, за да не им създава неприятности. Тук таксата, която трябва да „платим“ за дадена задача, се определя имено от оценката на тези три нейни харакатеристики, а имено сложност, уникалност и неяснота.
В техниката се използват специални „монети“, за да се оцени всяка една от характеристиките на задачата. Номиналната стойност на всяка монета е обозначена върху нея и може да бъде нула (няма да струва нищо / таксата е минимална), едно (ниска такса), две (средна такса), пет (висока такса) и десет (изключително висока такса).
Монети, използвани при техниката за прогнозиране Змей
Това, което трябва да се направи е, за всяка характеристика на задачата, да се определи монетата, която трябва да се „заплати“ на Змея. В последствие тези монети се сумират, за да се получи „общата такса“ на задачата. Например, ако за дадена задача сме дали монета 1 за сложност, монета 2 за уникалност и монета 5 за неяснота, то „таксата за Змея“ е равна на 8.

Змейско прогнозиране?

Процесът на прогнозиране и планиране с техниката Змей се доближава много до този в Planning Poker. Ето основните стъпки, през които преминава той:
 1. Представете функционалността, която трябва да се разработи на екипа, който ще прогнозира.
 2. Раздайте монети така, че всеки участник да има общо 15 монети – по 3 от всяка номинална стойност (3×0, 3×1, 3×2, 3×5 и 3×10)
 3. Всеки участник трябва да оцени анонимно „таксата за сложност“ на разглежданата функционалност. Когато е готов с това, той следва да постави монета върху масата с гърба нагоре (за да не се вижда оценката от другите). Когато всички са готови, монетите се обръщат едновременно. Обсъждат се разликите и процесът се повтаря при нужда. Когато участниците стигнат до консенсус – съберете монетите в средата на масата.
 4. Предходната стъпка се повтаря за „таксата за уникалност“ и „таксата за неяснота“.
 5. В средата на масата е събрана „общата такса“, която трябва да се заплати на Змея. За да получите вашата финална оценка разделете сумата върху броя на участниците.
 6. Използвай получената такса (т.нар. такса Змей), за да предвидите колко функционалности ще можете да разработите в следващата итерация (стига да имате достатъчно исторически данни).

Толкова много дракони и змейове – смятате, че стресът ви идва в повече?

Погрижете се за него с Рефлектора на стреса!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂